Arrow Left
Ansvarlige investeringer

ESG-nøgletal giver sammenlignelighed og gennemsigtighed

Pensionskassen har sammen med de øvrige deltagere i administrationsfællesskabet valgt at støtte pensionsbranchens ønske om en fælles standard og offentliggøre en oversigt over ESG-nøgletal efter den vejledning, som FSR – danske revisorer, Nasdaq og Finansforeningen lancerede i juni 2019.

Her er kun medtaget nøgletal, der knytter sig direkte til pensionskassen, mens nøgletal for administrations-fællesskabet kan ses i Sampension Livs lovpligtige redegørelse om samfundsansvar: sampension.dk/aarsrapport.

ESG-nøgletallene viser bl.a. følgende:

  • Aktieporteføljens klimaaftryk falder markant.
  • Ledelsesdata viser, at pensionskassens bestyrelse ikke har en ligelig fordeling mellem kønnene som defineret i Erhvervsstyrelsens vejledning. Bestyrelsen har opstillet et måltal på mindst 33,3 % for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen svarende til 2 ud af 6 medlemmer, som forventes opfyldt senest i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2024.
  • I betalte skatter indgår pensionsafkastskat, som afhænger af de enkelte års realiserede investeringsafkast. Det er den væsentligste forklaring på udsvingene. Herudover er betalt A-skat noget mindre i 2020, da betalingen af tre måneders A-skat er udskudt til 2021 pga. regeringens corona hjælpepakker.

ISP

Enhed

2020

2019

E – Miljødata
CO2-udledning i virksomheden
Total udledning
Finansieret udledning
Carbon intensitet
Vægtet gennemsnitlige carbon intensitet
Ton/CO2e
Ton/mio. EUR
Ton/mio. EUR
Ton/mio. EUR.
130.383
167
194
162
170.788
245
253
213
S - Sociale data
Betalte skatterMio. kr.285
419
G - Ledelsesdata
Bestyrelsens kønsdiversitet
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
Pct.
Pct.
17
97
17
95

ESG-nøgletal definitioner

ESG-vejledningen er suppleret med fem nøgletal, som viser CO2-udledning fra aktieporteføljen og betalte skatter for bedre at afspejle pensionskassens bidrag til omverdenen. Nøgletallet for fastholdelse af kunder er udeladt, da det ikke er retvisende for kundetilfredsheden i et arbejdsmarkedspensionsselskab.

Ved måling af CO2 -udledning i investeringsporteføljer anvendes fire mål, som er anbefalet af Taskforce for Climate related Financial Disclosure (TCFD). Beregningerne af aktieporteføljens klimaaftryk er foretaget af Institutional Shareholder Service på vegne af pensionskassen.

Total udledning fra den børsnoterede aktieportefølje er den absolutte afledte emission opgjort for scope 1 og 2. Hertil kommer tre grundlæggende beregninger af aktieporteføljens klimaaftryk, som hver især siger noget om, hvor stor udledningen er relativt til enten mængden af investerede midler, omsætningen i virksomhederne og de enkelte investeringers vægt i porteføljen. Finansieret udledning viser udledning pr. investeret mio. EUR, Carbon intensitet viser den ejerandelsvægtede udledning i forhold til den ejerandelsvægtede omsætning, Vægtet gennemsnitlige carbon intensitet viser selskabets udledning i forhold til selskabets omsætning vægtet med, hvor stor en andel selskabet udgør af porteføljen.

Disse udledningsnøgletal beskrives også nærmere i administrationsfællesskabets klimarapport, der publiceres på hjemmesiden i maj 2021.

Betalte skatter er ikke en del af nøgletalsvejledningen og opgøres som den i året betalte PAL-skat, moms, arbejdsmarkedsbidrag og kildeskat.