Markedskommentar – oktober 2021

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i oktober et afkast på henholdsvis 3,4 %, -0,2 % og 0,7 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første ti måneder af 2021 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 17,6 %, -1,8 % og 9,6 %.

I oktober måned har der været stigninger på næsten alle de store aktiemarkeder, undtagelsen er det japanske marked, mens det ledende danske indeks (OMX C20) havde endnu en måned helt i toppen med en stigning på 6,6 %. Blandt de store aktiemarkeder gik de amerikanske aktier forrest med en stigning på 5,6 % fulgt af de europæiske aktier, mens engelske og emerging markets aktier steg en anelse mindre, og de japanske aktier sluttede feltet af med et fald. Samlet betyder det, at de store aktiemarkeder den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra -2,2 % til 5,6 %, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks steg 4,6 % i oktober, og nu er steget med 19,9 % i løbet af årets første ti måneder. OMX C20 er steget med 26,0 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med 20,3 %. Alle afkast er netto totale og målt i lokalvaluta.

I oktober var der stigninger i den korte til mellemlange ende af rentemarkederne i både USA og Europa, herunder i Danmark, mens de lange renter dykkede en hel del specielt i Europa og Danmark. På trods af faldene i de lange renter så er billedet stadig således, at renterne på de nævnte markeder er steget en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet på både kort og langt sigt. De højere renter på de globale rentemarkeder skyldes i høj grad den voksende bekymring for høj og vedvarende inflation, hvilket får investorerne til at forvente, at centralbankerne snart starter tilbagerulningen af deres obligationsopkøbsprogrammer, samtidig med at de første rentestigninger rykker tættere på.

Den generelle betragtning om, at de store udpumpninger af penge fra den ekspansive pengepolitik har stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, er stadig gældende, idet den deraf afledte øgede efterspørgsel efter finansielle aktiver har en tendens til at drive priserne op. Centralbankernes eksplicitte valg med hensyn til at skrue op eller ned for deres programmer for køb af statsobligationer og andre værdipapirer har naturligvis også stor betydning for prisdannelsen. Der vil således også fremadrettet være stor nervøsitet og usikkerhed i markedet, som kan få investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder.

Den amerikanske dollars fortsatte i oktober måned sin styrkelse overfor euroen. Den amerikanske dollars er således steget med 0,3 % i forhold til euroen den seneste måned, hvilket betyder, at dollaren nu er steget med 6,0 % i forhold til euroen siden årsskiftet. Det er stadig den amerikanske økonomis fortsatte styrkelse og høje væksttempo samt de højere renter i USA i forhold til Europa, der giver medvind til den amerikanske dollars.

VIX-indekset er faldet og ligger ved udgangen af den forgangne måned i 16,3 efter at have startet året lige under 23 og den 16. marts sidste år at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen er steget (11,7 %) igennem den seneste måned, hvilket har øget stigningstakten i prisen på olie i årets første ti måneder – olieprisen er nu steget 72,7 % hidtil i år.

I mange lande er man begyndt at se stigende smittetal og nu hvor efterårets kulde er begyndt at indfinde sig, så skaber det frygt for, at man igen må gribe til nedlukninger i større eller mindre omfang med de konsekvenser dette måtte kunne få for den økonomiske aktivitet. Generelt set er den globale økonomi under et stort udbudspres, idet forbrugernes opsparede efterspørgsel har fået sat godt gang i økonomierne, men samtidig også har ført til øget inflation, dels på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvilket har fået lønningerne til at stige, men også på grund af problemer med at forsyningskæderne, der har skabt mangel på varer, råvarer, reservedele, etc., hvilket presser priserne opad. Denne udvikling er blevet mere og mere synlig i inflationen, der i mange lande nu har nået højder, der ikke er set tidligere i dette århundrede. Dette giver baggrund for at tro, at centralbankerne snart vil påbegynde tilbagerulningen af deres meget ekspansive pengepolitik for, at de kan tøjle inflationen. Man vil derfor fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.