AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Prognoseforudsætninger

Her er forudsætningerne for prognosen. Kun hvis alle forudsætninger bliver til virkelighed, vil pensionen få den beregnede størrelse. Det er de faktiske forhold, der bestemmer din pension.

Pensionsbidrag

Prognosen er beregnet med den inflationsforudsætning, som fremgår af dette bilag. Bliver der indbetalt pensionsbidrag, har vi i prognosen forudsat, at pensionsindbetalingerne bliver reguleret med inflationen.

Prognosen forudsætter, at din investeringsprofil fastholdes uændret frem til pensionering.

Pris for forsikringsdækning

Den pris, du betaler for at være omfattet af forsikringsdækningen, afhænger blandt andet af det fremtidige risikoforløb. I prognosen er det forudsat, at det nuværende prisniveau forbliver uændret. På din depotoversigt kan du se, hvad du betaler til forsikringsdækningen.

Omkostninger

I prognosen er det forudsat, at omkostningerne forbliver uændrede, og at gebyrer bliver reguleret med inflationssatsen.

Beregningsgrundlag

Prognosen er udarbejdet under den forudsætning, at det nugældende beregningsgrundlag ikke bliver ændret. Beregningsgrundlaget anvendes både til fastsættelse af prisen for forsikringsdækningen og til at bestemme størrelsen af løbende ydelser ved pensionering.

Bonusprognose i nutidskroner

Fra og med den 1. januar 2010 overgik ISP Pension til at oplyse og beregne alderspensionen ud fra en bonusprognose. Bonusprognosen viser alderspensionen i nutidskroner.

Der er med den nye beregningsmetode udelukkende tale om en ny måde at informere om alderspensionen på. Alderspensionen bliver stadig på pensioneringstidspunktet beregnet ud fra dit depot og din alder på pensioneringstidspunktet.


Ved at gå over til at oplyse alderspensionen i nutidskroner håber vi, at du får et bedre redskab til at vurdere om din alderspension - givet forudsætningerne for beregningerne holder - har et tilstrækkeligt niveau, eller om du skal spare lidt mere op.

Samfundsforudsætningerne for bonusprognosen

 • Arbejdsmarkedsbidrag: 8 pct.
 • Pensionsafkastskat: 15,3 pct.
 • Nyplaceringsrente for obligationer før skat:
  - 2,00 pct. fra 2018 til og med 2021
  - 4,00 pct. fra 2022 og frem
 • Afkast af aktier og fast ejendom før skat:
  - 5,00 pct. fra 2018 til og med 2021
  - 7,00 pct. fra 2022 og frem
 • Indbetalingerne inflationsreguleres med p.t.:
  - 1,00 pct. fra 2018 til og med 2021
  - 2,00 pct. fra 2022 og frem

Samfundsforudsætninger sammenholdt med investeringssammensætningen i investeringsprofilerne

Under afsnittet investering her på hjemmesiden kan du se investeringssammensætningen i de fem investeringsprofiler. Sammenholdes investeringssammensætningen med samfundsforudsætningerne kommer vi til følgende 'prognoserente' i investeringsprofilerne:

Fra 2018 til og med 2021:

 • Garantiordningen: 2,2 pct. før skat og 1,9 pct. efter skat. For garantiordningen gælder dog, at depotrenten er fastsat til 2 pct. efter skat. Denne ændring er indregnet i bonusprognosen
 • Seniorordningen: 2,3 pct. før skat og 2,0 efter skat
 • Markedsrente - lav aktieandel: 2,7 pct. før skat og 2,3 pct. efter skat
 • Markedsrente - mellem aktieandel: 3,4 pct. før skat og 2,9 pct. efter skat
 • Markedsrente - høj aktieandel: 4,0 pct. før skat og 3,4 pct. efter skat

Fra 2022 og frem:

 • Garantiordningen: 4,2 pct. før skat og 3,6 pct. efter skat. For garantiordningen gælder dog, at depotrenten er fastsat til 2 pct. efter skat. Denne ændring er indregnet i bonusprognosen
 • Seniorordningen: 4,3 pct. før skat og 3,7 efter skat
 • Markedsrente - lav aktieandel: 4,7 pct. før skat og 4,0 pct. efter skat
 • Markedsrente - mellem aktieandel: 5,4 pct. før skat og 4,6 pct. efter skat
 • Markedsrente - høj aktieandel: 6,0 pct. før skat og 5,1 pct. efter skat

Ovennævnte 'prognoserenter' anvendes som forventede renter. Endvidere forventes bidraget at stige med inflationen, det vil sige fra 2022 med 2 pct. om året. Herefter tilbagediskonteres med inflationen pt. 2 pct. Herved kommer man frem til pensionen i nutidskroner.

Bemærk: kun medlemmer på markedsrenteordningen kan vælge mellem de tre investeringsprofiler med henholdsvis lav, mellem eller høj aktieandel.


Den løbende månedlige rentetilskrivning sker ikke ud fra prognoserenterne men ud fra de følgende retningslinjer og satser. Bemærk satserne for rentetilskrivningen i garantiordningen og retningslinjerne for rentetilskrivningen i seniorordningen kan ændres.

 • Garantiordningen: 2,0 pct. efter skat
 • Markedsrenteordningerne: Det opnåede markedsafkast for måneden - afhængig af den valgte investeringsprofil - med en måneds forsinkelse
 • Seniorordningen: Det opnåede markedsafkast for måneden med en måneds forsinkelse.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side