AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Læsevejledning

Vi anbefaler, at du udover prognoseforudsætningerne også læser yderligere oplysninger om din pensionsoversigt, som du finder i vores læsevejledning her.Forudsætninger for pensionsoversigt

Prognosen er ikke et bindende løfte, men kun et vejledende eksempel. Hvor meget du konkret får udbetalt i pension, afhænger blandt andet af, hvordan renter, afkast, levetider og omkostninger udvikler sig i fremtiden. Ændringer i forholdene kan bevirke, at det beløb, du får udbetalt, kan være et andet end det, som prognosen viser.

Pensionsbidrag og investeringsprofil

Prognosen er beregnet med den inflationsforudsætning, som fremgår af dette bilag i afsnittet om samfundsforudsætninger. Bliver der indbetalt pensionsbidrag, har vi i prognosen forudsat, at pensionsindbetalingerne bliver reguleret med inflationen.


Det er en forudsætning, at den anførte månedlige indbetaling opretholdes indtil pensionering. Ændres din månedlige indbetaling, vil det have indflydelse på dine dækninger.


Prognosen forudsætter, at din investeringsprofil fastholdes uændret frem til pensionering. Hvis du ændrer investeringsprofilen, vil det have indflydelse på dine dækninger.

Pris for forsikringsdækning

På din depotoversigt kan du se, hvad du betaler til forsikringsdækningen.

Den pris, du betaler for at være omfattet af forsikringsdækningen, er fastsat ud fra forudsætninger, om blandt andet hvor længe medlemmerne lever, og hvor syge de bliver. Disse forudsætninger kan ændre sig, hvilket vil have indflydelse på prisen for dine forsikringer.

I prognosen er det forudsat, at det nuværende prisniveau forbliver uændret. Det betyder, at dine dækninger påvirkes, hvis priserne for forsikringsdækningen ændres. F.eks. vil din pension blive mindre, når levetiderne stiger. I Garantiordningen bevirker din ydelsesgaranti, at din pension ikke nedsættes som følge af ændringer i priserne for forsikringsdækningen.

Omkostninger

I prognosen er det forudsat, at omkostningerne forbliver uændrede, og at gebyrer bliver reguleret med inflationssatsen. Se afsnittet om samfundsforudsætninger.

Beregningsgrundlag

Beregningsgrundlaget indeholder blandt andet fastlæggelse af

  • Beregningsrente (den rente, som anvendes til fastlæggelse af pensionerne)
  • Levetider og dødelighed
  • Sandsynligheder for at blive syg, dø, være gift og have børn
  • Omkostninger
  • Depotrente (kun Garantiordningen)

Enhver ændring i disse forudsætninger kan påvirke pensionerne og dækningerne.

Prognosen er udarbejdet under den forudsætning, at det nugældende beregningsgrundlag ikke bliver ændret. Beregningsgrundlaget anvendes både til fastsættelse af prisen for forsikringsdækningen og til at bestemme størrelsen af løbende ydelser ved pensionering.

Pensionerne i Markedsrenteordningen og Seniorordningen er ugaranterede, og beregningsgrundlaget kan derfor ændres, hvis de forudsætninger der indgår i beregningsgrundlaget, ikke længere er gældende. I Garantiordningen er der ydelsesgaranti, hvilket sikrer, at pensionerne ikke nedsættes på grund af ændringer i beregningsgrundlaget.

Beregningsrenten er i Markedsrenteordningen 3,75 pct. For Seniorordningen er den 3,0 pct. Beregningsrenterne kan ændres af bestyrelsen.

Den valgte beregningsrente i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen giver forventeligt en udbetalingsprofil, hvor udbetalingerne er størst de kommende år. Bestyrelsen har - efter dialog med medlemmerne - opfattelsen af, at de fleste medlemmer ønsker en udbetalingsprofil, hvor de får flest penge udbetalt i de første år efter pensioneringen, frem for en udbetalingsprofil, der starter noget lavere, og som så vokser hen over årene, så pensionen er let stigende, jo ældre man bliver. Det betyder konkret, at vi forventer et afkast, der vil medføre at pensionerne i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen falder ca. 1-2 pct. årligt de kommende 10 år på grund af afkast. Dertil kommer effekten af andre ændringer, eksempelvis længere levetider. Dette gælder også efter pensionerne er startet udbetaling. Du skal desuden være opmærksom på at dine tilknyttede dækninger ved død og invaliditet også forventes at være faldende efter udbetalingens start med 1-2 pct. årligt over de kommende 10 år på grund af afkast. Dertil kommer effekten af andre ændringer i beregningsforudsætningerne, eksempelvis længere levetider.

I Garantiordningen har pensionerne ydelsesgarantier, og der forventes en jævn udbetalingsprofil, hvor pensionen ikke falder, men heller ikke forventes at stige.

Seniorordningen har en ydelsesgaranti på 2,0 pct. på renten, men er ellers ugaranteret, hvilket betyder, at pensionen kan ændres blandt andet på grund af længere levetider, højere omkostninger eller ændringer i beregningsrenten. Her er forventningen et årligt fald på 1-2 pct. på grund af afkast de kommende 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer i beregningsforudsætningerne, eksempelvis levetider.

Markedsrenteordningen har ingen ydelsesgarantier, hvilket betyder, at pensionen kan ændres blandt andet på grund af længere levetider, højere omkostninger, ændringer i beregningsrenten eller lavt afkast. Her er forventningen et årligt fald på 1-2 pct. på grund af afkast de kommende 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer i beregningsforudsætningerne, eksempelvis levetider.

Prognose i nutidskroner

Pensionsoversigten viser prognosen for alderspensionen i nutidskroner. Ved at oplyse alderspensionen i nutidskroner håber vi, at du bedre kan vurdere, om din alderspension – givet at forudsætningerne for beregningerne holder - har et tilstrækkeligt niveau, eller om du skal spare mere eller mindre op.

Når du ønsker at blive pensioneret, vil vi beregne din ud fra dit depot, din alder og din ægtefælles alder på pensioneringstidspunktet, med anvendelse af de til enhver tid værende beregningsforudsætninger.

Samfundsforudsætningerne

ISP anvender de samfundsforudsætninger, som fastsættes af brancheforeningen Forsikring & Pension og Finans Danmark:

Arbejdsmarkedsbidrag: 8 pct.

Pensionsafkastskat: 15,3 pct.

Afkastforudsætninger År 1-10:

Afkast
Stats- og realkreditobligationer 1,0%
Investment grade obligationer 2,5%
High-yield obligationer 4,1%
Emerging markets statsobligationer 5,3%
Globale aktier (developed markets) 5,5%
Emerging markets aktier 9,1%
Private equity 8,8%
Infrastruktur 6,0%
Ejendomme 6,2%
Hedgefonde 4,9%


Afkastforudsætninger fra år 11 og frem:

Afkast
Obligationer 1,0%
Aktier 2,5%

Indbetalingerne inflationsreguleres med:

Inflation % p.a.
Kort sigt (år 1-10) 1,8%
Lang sigt (år 11-) 2,0%

Prognoserenter

Under afsnittet investering på www.isp.dk kan du se den aktuelle investeringssammensætning i de fem investeringsprofiler. Bestyrelsen beslutter rammerne for investeringssammensætningen mindst en gang årligt.

Sammenholdes investeringssammensætningen med samfundsforudsætningerne, kommer vi til følgende 'prognoserente' i investeringsprofilerne:

Forventet årligt afkast efter PAL-skat

År 1-10

(2019-2029)

År 11-

(2030-)

Markedsrente Lav 1,81% 3,12%
Markedsrente Mellem 2,92% 3,70%
Markedsrente Høj 3,88% 4,28%
Seniorordningen 1,24% 2,92%
Garantiordningen *) 1,08% 2,85%*) For Garantiordningen gælder dog, at depotrenten er fastsat til 2,0 pct. efter skat for 2019. Denne ændring er indregnet i prognosen.

Ovennævnte 'prognoserenter' anvendes som forventede renter. Endvidere forventes bidraget at stige med inflationen, det vil sige med 1,8 pct. om året de første 10 år og 2,0 pct. derefter. Herefter tilbagediskonteres med inflationen. Herved kommer man frem til pensionen i nutidskroner.

Den løbende rentetilskrivning

Den løbende månedlige rentetilskrivning sker ikke ud fra prognoserenterne men ud fra de nedenstående retningslinjer og satser. Bemærk, at satserne for rentetilskrivningen i Garantiordningen og retningslinjerne for rentetilskrivningen i Seniorordningen og Markedsrenteordningen kan ændres.

Garantiordningen: Depotrente 2,0 pct. efter skat pr år. Satsen fastlægges af bestyrelsen.

Markedsrenteordningerne: Det opnåede markedsafkast for måneden, afhængig af den valgte investeringsprofil, med en måneds forsinkelse.

Seniorordningen: Det opnåede markedsafkast for måneden med en måneds forsinkelse.

Investeringsprofiler i Markedsrenteordningen og forventet afkast

Det er muligt at skifte investeringsprofil månedligt. Se mere på www.isp.dk

Bemærk: kun medlemmer på Markedsrenteordningen kan vælge mellem de tre investeringsprofiler med henholdsvis Lav, Mellem eller Høj aktieandel.

De tre investeringsprofiler i Markedsrenteordningen (Lav, Mellem og Høj aktieandel) har fælles beregningsrente, som er 3,75 pct. Beregningsrenten er en form for forlods rente, som anvendes til at fastsætte de udbetalte pensioner og pensionsprognoserne. Medlemmer i Markedsrenteordningen får altid det faktiske afkast tilskrevet på pensionsordningen. Er det faktiske afkast større end beregningsrenten, så kan pensionen reguleres op. Og omvendt reguleres ned, hvis det faktiske afkast i året er mindre end beregningsrenten.

Det forventede afkast er lavest i Lav aktieandel, som det fremgår af skemaet i afsnittet Prognoserenter. Derfor er der i Lav aktieandel umiddelbart størst sandsynlighed for, at det opnåede afkast ikke når op på de 3,75 pct., og pensionerne derfor må reguleres ned. I Høj aktieandel er der større sandsynlighed for at opnå det forventede afkast, jf. tabellen ovenfor med det forventede afkast, og dermed undgå/formindske en nedregulering. Dette gælder især på kort sigt, altså de kommende år.

Men risikoen for, at afkastet i et år bliver virkelig dårligt, og pensionen derfor må sættes markant ned (mere end 10 pct.), er lavest i Lav aktieandel og højest i Høj aktieandel, hvor afkastet typisk også i et dårligt år vil være markant lavere end i Lav aktieandel.

Husk, at afkastet også kan blive negativt.

ISP anbefaler derfor sine medlemmer i Markedsrenteordningen at overveje, om valget af investeringsprofil er i overensstemmelse med medlemmets risikovillighed.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side