AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Læsevejledning til pensionsoversigt

Personlige oplysninger og fordeling af din indbetaling

Vi beder dig tjekke, at de personlige oplysninger, herunder oplysninger om din månedlige indbetaling, som fremgår af din pensionsoversigt, er korrekte, da de danner grundlag for din pensionsprognose og forsikringsdækning. Kontakt os, hvis der er fejl i oplysningerne.

Er du netop kommet ind i pensionskassen, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, hvis du er i fleksjob, støttet beskæftigelse eller lignende, da dette har betydning for, hvilken afdeling du kan optages i. ”Afdeling” betyder en underafdeling eller en gruppe. Den har betydning for hvilke pensionsdækninger, du får tilknyttet.

Hvilken pensionsordning har du

Her finder du oplysninger om dit/dine regulativ(er) og din(e) investeringsprofil(er).

Ud for pensionsprodukterne finder du en kode bestående af tre tal og en bogstav-kode, f.eks. 101MM.

  • Det første tal angiver regulativet , det kan være 1-4
  • Tallet i midten er altid 0
  • Det sidste tal er den afdeling på regulativet, du er med i, det kan være 1-4
  • Efter det trecifrede tal står en bogstav-kode for investeringsprofilen:
  • ML: Markedsrenteordningen Lav aktieandel
  • MM: Markedsrenteordningen Mellem aktieandel
  • MH: Markedsrenteordningen Høj aktieandel
  • G: Garantiordningen
  • S: Seniorordningen

F.eks. vil der stå 101MM, hvis du har en ordning på regulativ 1, afdeling 1 og har investeringsprofilen Markedsrente Mellem aktieandel (MM).

Investeringsprofilen afgør, hvordan dine pensioner er beregnet, hvordan de reguleres, og om du har ret til bonus. Du kan læse mere om disse på www.isp.dk.

I regulativerne 1, 2 og 3 og i forsikringsbetingelserne til regulativ 4 kan du læse om dine rettigheder og pligter, dine muligheder, og hvilke betingelser der gælder for at få udbetalt de ydelser, der er oplyst på pensionsoversigten. Regulativerne og forsikringsbetingelserne finder du på www.isp.dk.

Udbetalinger generelt

Udbetalingerne er delt i tre typer: Udbetaling ved tabt erhvervsevne, udbetaling ved død og udbetaling ved pensionering. Læs mere om dem nedenfor.

Alle udbetalinger er oplyst som prognoser for første års ydelser, det vil sige den pension, du forventes at få udbetalt det første år. Det er desuden en forudsætning, at den anførte månedlige indbetaling opretholdes indtil pensionering.

Du kan også have gruppeforsikringer, der er standarddækninger gældende for større grupper af medlemmer. Gruppeforsikringerne vil være oplyst som engangsudbetalinger under ovenstående afsnit eller under ”Andre forsikringer”. Gruppeforsikringer kan ændres fra år til år eller helt ophøre. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne til gruppeforsikringerne på www.isp.dk.

Vigtigt: Står nedenstående tal ud for pensionsproduktet, skal du være opmærksom på følgende:

102: Hvis du er på denne ordning, kan din pension først regnes ved pensionering, når vi kan indregne dækninger til din eventuelle ægtefælle og eventuelle børn. Prognosen tager udgangspunkt i, at du har en jævnaldrende pensionsberettiget ægtefælle/samlever og ingen børn. Er ægtefælle/samlever yngre, og har du børn, vil pensionerne være mindre, og omvendt vil de være højere, hvis du ikke har en pensionsberettiget ægtefælle. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

401 og 402: Du kan være omfattet af klausuler, som medfører, at pensionerne bliver mindre end oplyst i pensionsoversigten, eller at et valg, der ændrer på sammensætningen af dine dækninger, bliver tilbageført, og dine pensioner derfor bliver ændret. Læs mere om klausuler på www.isp.dk.

Udbetaling ved tabt erhvervsevne (invalidepension)

Her står de ydelser, der kan blive udbetalt, hvis du mister din erhvervsevne. Invalidepensionen ophører ved 67 år.

De anførte beløb er ydelserne, hvis invalidepensionen skal starte her og nu (første års ydelse), og de kan ændre sig fra år til år. Skulle du blive syg og berettiget til invalidepension, opgør vi din pension eksakt, og din invalidepension kan ændres ved den eksakte beregning.

Bemærk, at den anførte invalidepension er ugaranteret, hvis du er i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen. Det betyder, at invalidepensionen kan ændres blandt andet som følge af afkast (herunder også et lavt eller negativt afkast), ændrede levetider, ændrede omkostninger, ændrede priser på forsikringsdækningerne samt øvrige ændringer i beregningsforudsætninger. Læs mere i afsnittet ”Beregningsgrundlag” i forudsætningsafsnittet længere nede.

Du skal desuden være opmærksom på, at ISP’s bestyrelse har valgt, at beregningsrenten i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen er fastlagt således, at den de kommende år overstiger det forventede afkast, som vi regner ud fra pensionsbranchens fælles afkastforudsætninger . Det betyder konkret, at vi de kommende år forventer et afkast, der vil medføre at pensionerne falder, hvilket også omfatter invalidepensionerne, og ligeledes gælder, såfremt du er blevet tilkendt invalidepensionen, og invalidepensionen er under udbetaling. I Garantiordningen forventes en jævn udbetalingsprofil, hvor pensionen ikke falder, men heller ikke forventes at stige.

Gruppeforsikringen er oplyst som enten høj eller lav dækning og er et engangsbeløb.

Udbetaling ved død

Her står de dækninger, som bliver udbetalt, når du dør. Det er anført, om det er livsvarige pensioner (det vil sige pensioner, der udbetales så længe modtageren er i live), ophørende pensioner (det vil sige pensioner, der udbetales i en aftalt årrække eller til et aftalt tidspunkt) eller engangsudbetalinger.

Gruppeforsikringen er oplyst som enten høj eller lav dækning og er et engangsbeløb.

Ægtefællepension udbetales automatisk til din pensionsberettigede ægtefælle/registrerede partner. Har du en samlever, skal vedkommende registreres hos os, hvis han eller hun skal have ret til ægtefællepension. Du skal sørge for at registrere det, mens du er i live, og det er et krav at du og din samlever har haft fælles adresse i mindst to år, før samleveren har ret til udbetaling. Bemærk: en ægtefælles/registreret partners ret til ægtefællepension går altid, uanset registrering af samleveren, forud for en samlevers ret.

Børnepensionen bliver udbetalt til dine børn.

De anførte beløb er ydelserne, hvis dækninger skal udbetales her og nu (første års ydelse), og de kan ændre sig fra år til år. De kan desuden ændres, når vi opgør den eksakte pension ved udbetaling.

Bemærk, at den anførte ægtefællepension og børnepension er ugaranteret, hvis du er i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen. Det betyder, at ægtefællepensionen og børnepensionen kan ændres blandt andet som følge af afkast (herunder også et lavt eller negativt afkast), ændrede levetider, ændrede omkostninger, ændrede priser på forsikringsdækningerne samt øvrige ændringer i beregningsforudsætninger. Læs mere i afsnittet ”Beregningsgrundlag” i forudsætningsafsnittet længere nede.

Du skal desuden være opmærksom på, at ISP’s bestyrelse har valgt, , at beregningsrenten i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen er fastlagt således, at den de kommende år overstiger det forventede afkast, som vi regner ud fra pensionsbranchens fælles afkastforudsætninger . Det betyder konkret, at vi de kommende år forventer et afkast, der vil medføre at pensionerne falder, hvilket også omfatter ægtefællepension og børnepension, og ligeledes gælder, såfremt ægtefællepension eller børnepension er startet udbetaling. I Garantiordningen forventes en jævn udbetalingsprofil, hvor pensionerne ikke falder, men heller ikke forventes at stige.

Udbetaling ved pensionering

Her står de dækninger, der bliver udbetalt ved pensionering. Det er anført, om det er livsvarige pensioner (som udbetales, så længe du er i live), ophørende pensioner (der udbetales i en aftalt årrække) eller engangsudbetalinger.

Hvis du har en alderssum i din pensionsordning, er der vist to alternative udbetalingsforslag.

Beregningen af udbetalinger ved alderspensionering er foretaget ud fra en forudsætning om, at du går på pension, når du bliver 65 år, og at din pensionsordning fortsætter uændret indtil da. Beregningen vil således ændre sig, hvis forudsætningerne om pensionsalder og indbetalingsprofil ændrer sig.

Beløbene er omregnet i nutidskroner og baseret på en bonusprognose. Prognosen er ugaranteret. Du kan læse mere om dette i forudsætningsafsnittet længere nede eller på www.isp.dk.

De anførte beløb er ydelserne, hvis dækninger skal udbetales her og nu (første års ydelse), og de kan ændre sig fra år til år. De kan desuden ændres, når vi opgør den eksakte pension ved udbetaling.

Bemærk, at de anførte udbetalinger er ugaranterede, hvis du er i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen. Det betyder, at pensionerne kan ændres blandt andet som følge af afkast (herunder også en lavt eller negativt afkast), ændrede levetider, ændrede omkostninger, ændrede priser på dækningen samt øvrige ændringer i beregningsforudsætninger – se længere nede.

Du skal desuden være opmærksom på, at ISP’s bestyrelse har valgt, Du skal desuden være opmærksom på, at ISP’s bestyrelse har valgt, , at beregningsrenten i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen er fastlagt således, at den de kommende år overstiger det forventede afkast, som vi regner ud fra pensionsbranchens fælles afkastforudsætninger . Det betyder konkret, at vi de kommende år forventer et afkast, der vil medføre at pensionerne falder, hvilket også omfatter alderspension, og ligeledes gælder, såfremt alderspension er startet udbetaling I Garantiordningen forventes en jævn udbetalingsprofil, hvor pensionen ikke falder, men heller ikke forventes at stige.

Hvis du er gået på pension og har valgt en individuel udbetalingsprofil (pensionisttillæg), som ISP ikke længere tilbyder sine medlemmer, skal du være opmærksom på, at dine pensionsudbetalinger vil være faldende i Garantiordningen, Seniorordningen og som oftest også i Markedsrenteordningen. Kontakt os, hvis du er i tvivl, om du har denne udbetalingsprofil.

Andre forsikringer

Er du med i gruppeforsikringen, vil her være oplyst ulykkesforsikringen og forsikringen ved visse kritiske sygdomme.

Der er oplyst den maksimale ulykkessum ved en méngrad på 100 pct.

Begunstigelse ved død

Her står dine begunstigede. Det fremgår også, hvis du har registreret en samlever, som er berettiget til ægtefællepensionen.

Bemærk, at dette afsnit kan være udeladt på pensionsoversigten.


Prognoseforudsætninger

Læs hvordan vi regner, og hvad der kan ændre sig her.*ISP har fire regulativer, der angiver regler for sammensætningen af pensionsordningen. Nye medlemmer optages på regulativ 4. Du kan finde nærmere information om regulativerne på www.isp.dk

**Afdelingen angiver en underafdeling til regulativerne og dermed regler for din pensions sammensætning. Se mere information under regulativerne på www.isp.dk.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side