AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Læsevejledning og forudsætninger for pensionsoversigt

Flere oplysninger om din pensionsoversigt

Dette dokument indeholder dels en læsevejledning og information om din pensionsoversigt, dels forudsætningerne for hvordan vi regner, og hvad der kan ændre sig. Det er vigtigt, at du læser materialet igennem. Her får du information om måden, vi beregner din pension på, og hvornår din pension/din pensionsprognose vil ændre sig.


Læsevejledning:

Du kan blandt andet læse om:
 • Dine personlige oplysninger, og fordeling af din indbetaling
 • Hvilken pensionsordning du har
 • Udbetalinger generelt
 • Udbetaling ved tabt erhvervsevne
 • Udbetaling ved død
 • Udbetaling ved pensionering

Forudsætninger:

Her kan du læse om, hvordan vi regner, og hvad der kan ændre sig:

 • Prognoseforudsætninger
 • Investeringsprofiler i Markedsrenteordningen og forventet afkast

Det vigtigste

De anførte tal i pensionsoversigten er et øjebliksbillede, og der vises kun ydelser for det første år, dette gælder også for de tilknyttede dækninger ved død og invaliditet. Størrelsen på din pension og dine tilknyttede dækninger afhænger af en række forudsætninger, som kan ændre sig, og det betyder, at din pension og dine tilknyttede dækninger også ændres. Din pension er som udgangspunkt ugaranteret, dog har nogle medlemmer, som er optaget i pensionskassen før 1. januar 2007, pensioner med garantier. ”Ugaranteret” betyder, at din pension og dine tilknyttede dækninger kan ændre sig, også efter udbetalingen er startet. Det vil sig, hvis du er på pension forventer vi, at din pension vil falde ca. 1-2 pct. om året pga. afkast de kommende 10 år og 0-0,5 pct. om året efter 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer, eksempelvis længere levetider. Hvis du endnu ikke er på pension vil din pensionsprognose ændre sig med det faktiske afkast samt effekten af andre ændringer, eksempelvis levetider.


Se mere i afsnittene om udbetalinger i læsevejledningen

Læsevejledning til pensionsoversigt

Personlige oplysninger og fordeling af din indbetaling

Vi beder dig tjekke, at de personlige oplysninger, herunder oplysninger om din månedlige indbetaling, som fremgår af din pensionsoversigt, er korrekte, da de danner grundlag for din pensionsprognose og forsikringsdækning. Kontakt os, hvis der er fejl i oplysningerne.


Er du netop kommet ind i pensionskassen, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, hvis du er i fleksjob, støttet beskæftigelse eller lignende, da dette har betydning for, hvilken afdeling du kan optages i. ”Afdeling” betyder en underafdeling eller en gruppe. Den har betydning for hvilke forsikringsdækninger, du får tilknyttet.


Hvilken pensionsordning har du

Her finder du oplysninger om dit/dine regulativ(er) og din(e) investeringsprofil(er).


Ud for pensionsprodukterne finder du en kode bestående af tre tal og en bogstav-kode, f.eks. 101MM.

 • Det første tal angiver regulativet , det kan være 1-4
 • Tallet i midten er altid 0
 • Det sidste tal er den afdeling på regulativet, du er med i, det kan være 1-4
 • Efter det trecifrede tal står en bogstav-kode for investeringsprofilen:
  • ML: Markedsrenteordningen Lav aktieandel
  • MM: Markedsrenteordningen Mellem aktieandel
  • MH: Markedsrenteordningen Høj aktieandel
  • G: Garantiordningen
  • S: Seniorordningen

F.eks. vil der stå 101MM, hvis du har en ordning på regulativ 1, afdeling 1 og har investeringsprofilen Markedsrente Mellem aktieandel (MM).


Investeringsprofilen afgør, hvordan dine pensioner er beregnet, hvordan de reguleres, og om du har ret til bonus. Du kan læse mere om disse på www.isp.dk


I regulativerne 1, 2 og 3 og i forsikringsbetingelserne til regulativ 4 kan du læse om dine rettigheder og pligter, dine muligheder, og hvilke betingelser der gælder for at få udbetalt de ydelser, der er oplyst på pensionsoversigten. Regulativerne og forsikringsbetingelserne finder du på www.isp.dk

Udbetalinger generelt

Udbetalingerne er delt i tre typer: Udbetaling ved tabt erhvervsevne, udbetaling ved død og udbetaling ved pensionering. Læs mere om dem nedenfor.


Alle udbetalinger er oplyst som prognoser for første års ydelser, det vil sige den pension, som vi ud fra de nuværende beregningsforudsætninger forventer, at du vil få udbetalt det første år. Det er desuden en forudsætning for beregningen, at den anførte månedlige indbetaling opretholdes indtil pensionering.


Du kan også have gruppeforsikringer, der er standarddækninger gældende for større grupper af medlemmer. Gruppeforsikringerne vil være oplyst som engangsudbetalinger under ovenstående afsnit eller under ”Andre forsikringer”. Gruppeforsikringer kan ændres fra år til år eller helt ophøre. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne til gruppeforsikringerne på www.isp.dk


Vigtigt: Står nedenstående tal ud for pensionsproduktet, skal du være opmærksom på følgende:


102: Hvis du er på denne ordning, kan din pension først regnes ved pensionering, når vi kan indregne dækninger til din eventuelle ægtefælle og eventuelle børn. Prognosen tager udgangspunkt i, at du har en jævnaldrende pensionsberettiget ægtefælle/samlever og ingen børn. Er ægtefælle/samlever yngre, og har du børn, vil pensionerne være mindre, og omvendt vil de være højere, hvis du ikke har en pensionsberettiget ægtefælle. Kontakt os, hvis du vil vide mere.


401 og 402: Du kan være omfattet af klausuler, som medfører, at pensionerne bliver mindre end oplyst i pensionsoversigten, eller at et valg, der ændrer på sammensætningen af dine dækninger, bliver tilbageført, og dine pensioner derfor bliver ændret. Læs mere om klausuler på www.isp.dk

Udbetaling ved tabt erhvervsevne (invalidepension)

Her står de ydelser, der kan blive udbetalt, hvis du mister din erhvervsevne. Invalidepensionen ophører ved 67 år.


De anførte beløb er ydelserne, hvis invalidepensionen skal starte her og nu (første års ydelse), og de kan ændre sig fra år til år. Skulle du blive syg og berettiget til invalidepension, opgør vi din pension eksakt, og din invalidepension kan ændres ved den eksakte beregning.


Bemærk, at den anførte invalidepension er ugaranteret, hvis du er i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen. Det betyder, at invalidepensionen kan ændres blandt andet som følge af afkast (herunder også et lavt eller negativt afkast), ændrede levetider, ændrede omkostninger, ændrede priser på forsikringsdækningerne samt øvrige ændringer i beregningsforudsætninger. Læs mere i afsnittet ”Beregningsgrundlag” i forudsætningsafsnittet længere nede.


Du skal desuden være opmærksom på, at ISP’s bestyrelse har valgt, at beregningsrenten i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen er fastlagt således, at den de kommende år overstiger det forventede afkast, som vi regner ud fra pensionsbranchens fælles afkastforudsætninger. Det betyder konkret, at vi forventer et afkast, der vil medføre at pensionerne falder ca. 1-2 pct. pr år og 0-0,5 pct. om året efter 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer, eksempelvis længere levetider. Dette omfatter også invalidepensionerne, og gælder ligeledes, såfremt du er blevet tilkendt invalidepensionen, og invalidepensionen er under udbetaling. Bestyrelsen har valgt denne udbetalingsprofil, ud fra medlemmers tilkendegivelser om at udbetalingerne gerne må starte på et højere niveau, således at der udbetales mest de første år efter pensionering.


I Garantiordningen forventes en jævn udbetalingsprofil, hvor pensionen ikke falder, men heller ikke forventes at stige.


Gruppeforsikringen er oplyst som enten høj eller lav dækning og er et engangsbeløb.

Udbetaling ved død

Her står de dækninger, som bliver udbetalt, når du dør. Det er anført, om det er livsvarige pensioner (det vil sige pensioner, der udbetales så længe modtageren er i live), ophørende pensioner (det vil sige pensioner, der udbetales i en aftalt årrække eller til et aftalt tidspunkt) eller engangsudbetalinger.


Gruppeforsikringen er oplyst som enten høj eller lav dækning og er et engangsbeløb.


Ægtefællepension udbetales automatisk til din pensionsberettigede ægtefælle/registrerede partner. Har du en samlever, skal vedkommende registreres hos os, hvis han eller hun skal have ret til ægtefællepension. Du skal sørge for at registrere det, mens du er i live, og det er et krav at du og din samlever har haft fælles adresse i mindst to år, før samleveren har ret til udbetaling. Bemærk: en ægtefælles/registreret partners ret til ægtefællepension går altid, uanset registrering af samleveren, forud for en samlevers ret.


Børnepensionen bliver udbetalt til dine børn.


De anførte beløb er ydelserne, hvis dækninger skal udbetales her og nu (første års ydelse), og de kan ændre sig fra år til år. De kan desuden ændres, når vi opgør den eksakte pension ved udbetaling.


Bemærk, at den anførte ægtefællepension og børnepension er ugaranteret, hvis du er i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen. Det betyder, at ægtefællepensionen og børnepensionen kan ændres blandt andet som følge af afkast (herunder også et lavt eller negativt afkast), ændrede levetider, ændrede omkostninger, ændrede priser på forsikringsdækningerne samt øvrige ændringer i beregningsforudsætninger. Læs mere i afsnittet ”Beregningsgrundlag” i forudsætningsafsnittet længere nede.


Du skal desuden være opmærksom på, at ISP’s bestyrelse har valgt, at beregningsrenten i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen er fastlagt således, at den de kommende år overstiger det forventede afkast, som vi regner ud fra pensionsbranchens fælles afkastforudsætninger . Det betyder konkret, at vi forventer et afkast, der vil medføre at pensionerne falder ca. 1-2 pct. pr år på grund af afkast de kommende 10 år og 0-0,5 pct. om året efter 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer, eksempelvis længere levetider. Dette omfatter også ægtefællepension og børnepension, og gælder ligeledes , såfremt ægtefællepension eller børnepension er startet udbetaling. Bestyrelsen har valgt denne udbetalingsprofil, ud fra medlemmers tilkendegivelser om at udbetalingerne gerne må starte på et højere niveau, således at der udbetales mest de første år efter pensionering.


I Garantiordningen forventes en jævn udbetalingsprofil, hvor pensionerne ikke falder, men heller ikke forventes at stige.

Udbetaling ved pensionering

Her står de dækninger, der bliver udbetalt ved pensionering. Det er anført, om det er livsvarige pensioner (som udbetales, så længe du er i live), ophørende pensioner (der udbetales i en aftalt årrække) eller engangsudbetalinger.


Hvis du har en alderssum i din pensionsordning, er der vist to alternative udbetalingsforslag.


Beregningen af udbetalinger ved alderspensionering er foretaget ud fra en forudsætning om, at du går på pension, når du bliver 65 år, og at din pensionsordning fortsætter uændret indtil da. Beregningen vil således ændre sig, hvis forudsætningerne om pensionsalder og indbetalingsprofil ændrer sig.


Beløbene er omregnet i nutidskroner og baseret på en bonusprognose. Prognosen er ugaranteret. Du kan læse mere om dette i forudsætningsafsnittet længere nede eller på www.isp.dk


De anførte beløb er ydelserne, hvis dækninger skal udbetales her og nu (første års ydelse), og de kan ændre sig fra år til år. De kan desuden ændres, når vi opgør den eksakte pension ved udbetaling.


Bemærk, at de anførte udbetalinger er ugaranterede, hvis du er i Markedsrenteordningen eller Seniorordningen. Det betyder, at pensionerne kan ændres blandt andet som følge af afkast (herunder også en lavt eller negativt afkast), ændrede levetider, ændrede omkostninger, ændrede priser på dækningen samt øvrige ændringer i beregningsforudsætninger – se længere nede.


Du skal desuden være opmærksom på, at ISP’s bestyrelse har valgt, at beregningsrenten i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen er fastlagt således, at den de kommende år overstiger det forventede afkast, som vi regner ud fra pensionsbranchens fælles afkastforudsætninger . Det betyder konkret, at vi forventer et afkast, der vil medføre, at pensionerne falder ca. 1-2 pct. pr år på grund af afkast de kommende 10 år og 0-0,5 pct. om året efter 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer, eksempelvis længere levetider. Dette omfatter, også alderspension, og gælder ligeledes , såfremt alderspension er startet udbetaling. Bestyrelsen har valgt denne udbetalingsprofil, ud fra medlemmers tilkendegivelser om at udbetalingerne gerne må starte på et højere niveau, således at der udbetales mest de første år efter pensionering.


I Garantiordningen forventes en jævn udbetalingsprofil, hvor pensionen ikke falder, men heller ikke forventes at stige.


Hvis du er gået på pension og har valgt en individuel udbetalingsprofil (pensionisttillæg), som ISP ikke længere tilbyder sine medlemmer, skal du være opmærksom på, at dine pensionsudbetalinger vil være faldende i Garantiordningen, Seniorordningen og som oftest også i Markedsrenteordningen. Kontakt os, hvis du er i tvivl, om du har denne udbetalingsprofil.

Andre forsikringer

Er du med i gruppeforsikringen, vil her være oplyst ulykkesforsikringen og forsikringen ved visse kritiske sygdomme.


Der er oplyst den maksimale ulykkessum ved en méngrad på 100 pct.

Begunstigelse ved død

Her står dine begunstigede. Det fremgår også, hvis du har registreret en samlever, som er berettiget til ægtefællepensionen.


Bemærk, at dette afsnit kan være udeladt på pensionsoversigten.

Forudsætninger for pensionsoversigt

Prognosen er ikke et bindende løfte, men kun et vejledende eksempel. Hvor meget du konkret får udbetalt i pension, afhænger blandt andet af, hvordan renter, afkast, levetider og omkostninger udvikler sig i fremtiden. Ændringer i forholdene kan bevirke, at det beløb, du får udbetalt, kan være et andet end det, som prognosen viser.

Pensionsbidrag og investeringsprofil

Prognosen er beregnet med den inflationsforudsætning, som fremgår af dette bilag i afsnittet om samfundsforudsætninger. Bliver der indbetalt pensionsbidrag, har vi i prognosen forudsat, at pensionsindbetalingerne bliver reguleret med inflationen.


Det er en forudsætning, at den anførte månedlige indbetaling opretholdes indtil pensionering. Ændres din månedlige indbetaling, vil det have indflydelse på dine dækninger.


Prognosen forudsætter, at din investeringsprofil fastholdes uændret frem til pensionering. Hvis du ændrer investeringsprofilen, vil det have indflydelse på dine dækninger.

Pris for forsikringsdækning

På din depotoversigt kan du se, hvad du betaler til forsikringsdækningen.


Den pris, du betaler for at være omfattet af forsikringsdækningen, er fastsat ud fra forudsætninger, om blandt andet hvor længe medlemmerne lever, og hvor syge de bliver. Disse forudsætninger kan ændre sig, hvilket vil have indflydelse på prisen for dine forsikringer.


I prognosen er det forudsat, at det nuværende prisniveau forbliver uændret. Det betyder, at dine dækninger påvirkes, hvis priserne for forsikringsdækningen ændres. F.eks. vil din pension blive mindre, når levetiderne stiger. I Garantiordningen bevirker din ydelsesgaranti, at din pension ikke nedsættes som følge af ændringer i priserne for forsikringsdækningen.

Omkostninger

I prognosen er det forudsat, at omkostningerne forbliver uændrede, og at gebyrer bliver reguleret med inflationssatsen. Se afsnittet om samfundsforudsætninger.

Beregningsgrundlag

Beregningsgrundlaget indeholder blandt andet fastlæggelse af:

 • Beregningsrente (den rente, som anvendes til fastlæggelse af pensionerne)
 • Levetider og dødelighed
 • Sandsynligheder for at blive syg, dø, være gift og have børn
 • Omkostninger
 • Depotrente (kun Garantiordningen)

Enhver ændring i disse forudsætninger kan påvirke pensionerne og dækningerne.


Prognosen er udarbejdet under den forudsætning, at det nugældende beregningsgrundlag ikke bliver ændret. Beregningsgrundlaget anvendes både til fastsættelse af prisen for forsikringsdækningen og til at bestemme størrelsen af løbende ydelser ved pensionering.


Pensionerne i Markedsrenteordningen og Seniorordningen er ugaranterede, og beregningsgrundlaget kan derfor ændres, hvis de forudsætninger der indgår i beregningsgrundlaget, ikke længere er gældende. I Garantiordningen er der ydelsesgaranti, hvilket sikrer, at pensionerne ikke nedsættes på grund af ændringer i beregningsgrundlaget.


Beregningsrenten er i Markedsrenteordningen 3,75 pct. For Seniorordningen er den 3,0 pct. Beregningsrenterne kan ændres af bestyrelsen.


Den valgte beregningsrente i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen giver forventeligt en udbetalingsprofil, hvor udbetalingerne er størst de kommende år. Bestyrelsen har - efter dialog med medlemmerne - opfattelsen af, at de fleste medlemmer ønsker en udbetalingsprofil, hvor de får flest penge udbetalt i de første år efter pensioneringen, frem for en udbetalingsprofil, der starter noget lavere, og som så vokser hen over årene, så pensionen er let stigende, jo ældre man bliver. Det betyder konkret, at vi forventer et afkast, der vil medføre at pensionerne i Markedsrenteordningen og i Seniorordningen falder ca. 1-2 pct. årligt de kommende 10 år på grund af afkast. Dertil kommer effekten af andre ændringer, eksempelvis længere levetider. Dette gælder også efter pensionerne er startet udbetaling. Du skal desuden være opmærksom på at dine tilknyttede dækninger ved død og invaliditet også forventes at være faldende efter udbetalingens start med 1-2 pct. årligt over de kommende 10 år på grund af afkast. Dertil kommer effekten af andre ændringer i beregningsforudsætningerne, eksempelvis længere levetider.


I Garantiordningen har pensionerne ydelsesgarantier, og der forventes en jævn udbetalingsprofil, hvor pensionen ikke falder, men heller ikke forventes at stige.


Seniorordningen har en ydelsesgaranti på 2,0 pct. på renten, men er ellers ugaranteret, hvilket betyder, at pensionen kan ændres blandt andet på grund af længere levetider, højere omkostninger eller ændringer i beregningsrenten. Her er forventningen et årligt fald på 1-2 pct. på grund af afkast de kommende 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer i beregningsforudsætningerne, eksempelvis levetider.


Markedsrenteordningen har ingen ydelsesgarantier, hvilket betyder, at pensionen kan ændres blandt andet på grund af længere levetider, højere omkostninger, ændringer i beregningsrenten eller lavt afkast. Her er forventningen et årligt fald på 1-2 pct. på grund af afkast de kommende 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer i beregningsforudsætningerne, eksempelvis levetider.

Prognose i nutidskroner

Pensionsoversigten viser prognosen for alderspensionen i nutidskroner. Ved at oplyse alderspensionen i nutidskroner håber vi, at du bedre kan vurdere, om din alderspension – givet at forudsætningerne for beregningerne holder - har et tilstrækkeligt niveau, eller om du skal spare mere eller mindre op.


Når du ønsker at blive pensioneret, vil vi beregne din ud fra dit depot, din alder og din ægtefælles alder på pensioneringstidspunktet, med anvendelse af de til enhver tid værende beregningsforudsætninger.

Samfundsforudsætningerne

ISP anvender de samfundsforudsætninger, som fastsættes af brancheforeningen Forsikring & Pension og Finans Danmark:


Arbejdsmarkedsbidrag: 8 pct.

Pensionsafkastskat: 15,3 pct.


Afkastforudsætninger år 1-10:

Afkast

Stats- og realkreditobligationer 1,0%
Investment gade obligationer 2,5%
High-yield obligationer 4,1%
Emerging markets statsobligationer 5,3%
Globale aktier (developed markets) 5,5%
Emerging markets aktier 9,1%
Private equity 8,8%
Infrastruktur 6,0%
Ejendomme 6,2%
Hedgefonde 4,9%


Afkastforudsætninger fra år 11 og frem:

Afkast

Obligationer 3,5%
Aktier 6,5%


Indbetalingerne inflationsreguleres med.

Inflation % p.a.

Kort sigt (år 1-10) 1,8%
Langt sigt (år 11 og frem) 2,0%

Prognoserenter

Under afsnittet investering på www.isp.dk kan du se den aktuelle investeringssammensætning i de fem investeringsprofiler. Bestyrelsen beslutter rammerne for investeringssammensætningen mindst en gang årligt.


Sammenholdes investeringssammensætningen med samfundsforudsætningerne, kommer vi til følgende 'prognoserente' i investeringsprofilerne:

Forventet årligt afkast efter PAL-skat

År 1-10

(2019-2029)

År 11 og frem

(2030-)

Markedsrente - Lav 1,81% 3,12%
Markedsrente - Middel 2,92% 3,70%
Markedsrente - Høj 3,88% 4,28%
Seniorordning 1,24% 2,92%
Garantiordningen *) 1,08% 2,85%

*) For Garantiordningen gælder dog, at depotrenten er fastsat til 2,0 pct. efter skat for 2019. Denne ændring er indregnet i prognosen.


Ovennævnte 'prognoserenter' anvendes som forventede renter. Endvidere forventes bidraget at stige med inflationen, det vil sige med 1,8 pct. om året de første 10 år og 2,0 pct. derefter. Herefter tilbagediskonteres med inflationen. Herved kommer man frem til pensionen i nutidskroner.

Den løbende rentetilskrivning

Den løbende månedlige rentetilskrivning sker ikke ud fra prognoserenterne men ud fra de nedenstående retningslinjer og satser. Bemærk, at satserne for rentetilskrivningen i Garantiordningen og retningslinjerne for rentetilskrivningen i Seniorordningen og Markedsrenteordningen kan ændres.


Garantiordningen: Depotrente 2,0 pct. efter skat pr år. Satsen fastlægges af bestyrelsen.


Markedsrenteordningerne: Det opnåede markedsafkast for måneden, afhængig af den valgte investeringsprofil, med en måneds forsinkelse.


Seniorordningen: Det opnåede markedsafkast for måneden med en måneds forsinkelse.

Investeringsprofiler i Markedsrenteordningen og forventet afkast

Det er muligt at skifte investeringsprofil månedligt. Se mere på www.isp.dk


Bemærk: kun medlemmer på Markedsrenteordningen kan vælge mellem de tre investeringsprofiler med henholdsvis Lav, Mellem eller Høj aktieandel.


De tre investeringsprofiler i Markedsrenteordningen (Lav, Mellem og Høj aktieandel) har fælles beregningsrente, som er 3,75 pct. Beregningsrenten er en form for forlods rente, som anvendes til at fastsætte de udbetalte pensioner og pensionsprognoserne. Medlemmer i Markedsrenteordningen får altid det faktiske afkast tilskrevet på pensionsordningen. Er det faktiske afkast større end beregningsrenten, så kan pensionen reguleres op. Og omvendt reguleres ned, hvis det faktiske afkast i året er mindre end beregningsrenten.


Det forventede afkast er lavest i Lav aktieandel, som det fremgår af skemaet i afsnittet Prognoserenter. Derfor er der i Lav aktieandel umiddelbart størst sandsynlighed for, at det opnåede afkast ikke når op på de 3,75 pct., og pensionerne derfor må reguleres ned. I Høj aktieandel er der større sandsynlighed for at opnå det forventede afkast, jf. tabellen ovenfor med det forventede afkast, og dermed undgå/formindske en nedregulering. Dette gælder især på kort sigt, altså de kommende år.


Men risikoen for, at afkastet i et år bliver virkelig dårligt, og pensionen derfor må sættes markant ned (mere end 10 pct.), er lavest i Lav aktieandel og højest i Høj aktieandel, hvor afkastet typisk også i et dårligt år vil være markant lavere end i Lav aktieandel.


Husk, at afkastet også kan blive negativt.


ISP anbefaler derfor sine medlemmer i Markedsrenteordningen at overveje, om valget af investeringsprofil er i overensstemmelse med medlemmets risikovillighed.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side