AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Depotoversigten

Nedenfor har vi forklaret indholdet i din depotoversigt.

Depot den 1. januar

Beløbet viser størrelsen på dit samlede depot ved årets start. Hvis du har flere ordninger, er depotet delt op pr. ordning i selve oversigten.

Indbetalinger efter fradrag af AMB

Her finder du den samlede indbetaling af bidrag og eventuelle indskud for året efter fradrag af AMB (arbejdsmarkedsbidrag).

Rente før PAL-skat og efter investeringsomkostninger

For ordninger i markedsrente er beløbet det opnåede afkast i den investeringsprofil, du har valgt. Dit afkast fra markedsrente, positivt som negativt, bliver tilskrevet dit depot månedligt og det viste beløb er afkastet for hele året. Du kan følge afkastet for investeringsfondene her. Din pension vil blive forhøjet, hvis årets afkast overstiger den beregningsrente, vi på forhånd har indregnet i din pension.

For garantiordningen er beløbet den depotrente, du har fået tilskrevet. Depotrenten bliver fastsat af bestyrelsen en gang om året. Den tilskrevne rente vil ikke medføre forhøjelse af dine pensioner med mindre depotrenten er højere end den rente, der er indregnet på forhånd i det nugældende beregningsgrundlag.

For seniorordningen er beløbet den rente, du har fået tilskrevet. På seniorordningen har du en ydelsesgaranti på 2 pct. og da der på forhånd er indregnet en beregningsrente efter det nugældende beregningsgrundlag, vil din pension årligt blive nedsat. Den tilskrevne rente medfører derfor ikke forhøjelse af dine pensioner.

Du kan læse mere om rente og prognoseforudsætninger her.

Betaling for pensioner ved dødsfald

Den pris du har betalt for at have din dækning ved dødsfald. Prisen er beregnet efter det gældende beregningsgrundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Beløbet kan være positivt og er i så fald populært sagt din andel af de depoter, der ikke længere bliver udbetalt til medlemmerne som følge af dødsfald.

Betaling for pensioner ved invaliditet

Den pris du har betalt for at have din dækning ved invaliditet og bidragsfritagelse. Prisen er beregnet efter det gældende beregningsgrundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Betaling for gruppeforsikringerne

Den pris du betaler for gruppeforsikringerne. Hvis du ikke har været omfattet af gruppeforsikringerne hele året, er præmien beregnet forholdsmæssigt.

Administrationsomkostninger

Består af et månedligt gebyr, en procentdel af depotet og en procentdel af indbetalingerne. Omkostningerne bliver trukket månedsvis og det er det samlede beløb, der bliver vist på oversigten. Læs mere om omkostninger her.

Depot den 31. december

Beløbet viser størrelsen på dit samlede depot ved årets slutning.

Depotet kommer ikke til udbetaling ved din død. Depotet er udtryk for det beløb, som ISP har afsat for at kunne modsvare vores forpligtelser overfor dig og en eventuel efterlevende ægtefælle/samlever samt børn, der har ret til pension efter dig.

AMB – årets samlede arbejdsmarkedsbidrag

Vi har tilbageholdt 8 pct. i AMB af de indbetalinger og eventuelle indskud, der er blevet indbetalt af din arbejdsgiver.

ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent)

På depotoversigten kan du se dine årlige omkostninger i procent af den samlede opsparing, du havde ved udgangen af året (ÅOP). Du kan også se, hvad du har betalt i kroner og øre (ÅOK).


ÅOP og ÅOK på din depotoversigt indeholder alle omkostninger, som overordnet falder i tre kategorier:

  • Administrationsomkostninger: dækker f.eks. ISP’s udgifter til service og it-udvikling. Du betaler 1 pct. af dine indbetalinger, 0,03% af dit depot under 2 millioner kr. og 0,00% af dit depot over 2 millioner kr. samt et månedligt gebyr på 40 kr. Det trækkes fra dit depot hver måned.
  • Investeringsomkostninger: de udgifter, der er forbundet med at skabe gode afkast. Hovedparten af medlemmerne betaler årligt mellem 0,20 og 0,29 pct. af deres depot. Din sats afhænger af, hvilken ordning du er i. Omkostninger til investering bliver modregnet i det afkast, du kan se på din depotoversigt. På oversigten er investeringsomkostningerne dog også medregnet i dine ÅOP og ÅOK.
  • Risikoforrentning: Risikoforrentning betales kun af medlemmer i Garantiordningen og er den ”aflønning”, som egenkapitalen i ISP får for at stille økonomisk sikkerhed for kundernes garanterede pensioner.

Alle dine investeringsomkostninger og en andel af dine administrationsomkostninger udregnes som en procentdel af dit depot. Derfor vil ÅOK stige, jo mere du har sparet op.


Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at en lidt højere ÅOP kan opvejes af et højere afkast – måske ikke i de enkelte år, men set over en længere periode.


Læs mere om ÅOP og ÅOK her

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side