AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Lønpolitik for ISP

1. Politik vedr. aflønning af ledelse og væsentlige risikotagere i ISP

Denne politik fastlægger rammerne for aflønning i ISP, idet pensionskassen er underlagt lov om finansiel virksomhed og tilhørende bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. Lønpolitikken er i øvrigt underlagt solvens II-forordningen *1.

Formål

Lønpolitikken skal virke fremmende for ISP’s forretningsstrategi, værdier og langsigtede strategiske og forretningsmæssige mål, herunder en holdbar forretningsmodel. Lønpolitikken skal understøtte en sund og effektiv virksomhedskultur, der fremmer en effektiv risikostyring.


Lønnen er afstemt efter markedsmæssige forhold, således at pensionskassen til stadighed kan tiltrække og fastholde medarbejdere med stor faglig kunnen. Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning, som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med selskabets ønsker om at varetage medlemmernes interesser.


Lønpolitikken anvendes aktivt ved fastsættelse af lønninger i forbindelse med såvel nyansættelser, lønregulering og fratrædelse. Direktøren påser løbende, at de aflønningsaftaler, der indgås, ved indgåelsen er i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lønpolitik og de retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen. Dette skal sikre, at aflønning i pensionskassen håndteres klart, gennemsigtigt og effektivt og med respekt for den af bestyrelsen fastsatte politik.


Desuden fører revisionen løbende tilsyn med administrationens overholdelse af politikken i form af stikprøvekontrol.

Fastsættelse

Da administrationen af ISP er outsourcet til AP Pension, er der ud over bestyrelsen ansat direktør og ansvarshavende aktuar i ISP samt de nøglepersoner, som den nye Solvens II-lovgivning kræver. Herudover er en række investeringsmedarbejdere fra AP Pension deltidsansat i ISP.

Generalforsamlingen fastsætter årligt bestyrelsens honorar.

Bestyrelsen fastsætter direktørens løn.

Direktøren fastsætter lønnen til øvrige ansatte.

Principper

ISP bruger som udgangspunkt alene fast løn, som efter bestyrelsens beslutning kan suppleres af en fastholdelsesbonus. Derudover anvendes ikke incitamentsaflønning, ligesom der ikke udbetales sign-on-bonus eller lignende.


Ekstraordinære vederlag kan tildeles såvel bestyrelse og ansatte i ISP, hvis der er ydet en ekstraordinær indsats mv. Det er afgørende, at der er en passende balance mellem faste og variable løndele, således at den faste andel af den samlede aflønning udgør så stor en del af den samlede aflønning, at den enkelte medarbejder ikke bliver for afhængig af variable løndele. Et ekstraordinært vederlag kan dog ikke udgøre mere end 100.000 kr. inkl. pension årligt og vil alene blive givet bagudrettet og vil ikke være en del af et aftalegrundlag. Dog må variable løndele til et medlem af bestyrelsen eller ansatte højst udgøre 50 pct. af henholdsvis honoraret og den faste grundløn inklusive pension.

Pension

Den omfattede personkreds, eksklusiv bestyrelsen, er omfattet af de pensionsvilkår, der er fastsat i ansættelsesaftalen. Der kan ikke ydes ekstraordinære pensionsbidrag ud over, hvad der følger af ansættelsesaftalen.

Fratrædelsesgodtgørelser

Ved fratrædelse udbetales fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, med mindre andet er særskilt bestemt i individuelle kontrakter, jf. dog nedenfor.


I forbindelse med ansættelse eller forfremmelse kan der indgås aftale om fratrædelsesgodtgørelse, såfremt denne ikke er afhængig af resultater opnået ved varetagelse af stillingen, og såfremt denne på tidspunktet for fratrædelse udgør en værdi, som ikke overstiger de sidste to års samlede vederlag inklusiv pension.


I forbindelse med fratrædelse kan der indgås aftale om fratrædelsesgodtgørelse, som maksimalt udgør en værdi svarende til et års vederlag inklusiv pension. Herudover kan bestyrelsen til enhver tid indgå aftale om fratrædelsesgodtgørelse, der kommer til udbetaling ved ISP’s fusion, bestandsoverdragelse eller lignende. Ved indgåelse af fratrædelsesaftale, skal omfanget af denne baseres på medarbejderens resultater i hele ansættelsesperioden og udformes på en måde, så det sikres, at fejl ikke belønnes.

1. Løn og honorar til personer med væsentlig indflydelse på de omfattede selskabers risikoprofil

Ved vurderingen af, hvem der er særlige risikotagere, tages udgangspunkt i gældende regler samt fortolkningsbilag.

Bestyrelsen i ISP Pension har vurderet, at nedenstående personkreds har ”væsentlig indflydelse på de omfattede virksomheders risikoprofil” *2:

1. Ledelsen:

Direktion og bestyrelse i ISP Pension

2. Andre væsentlige risikotagere:

  • Investeringschef
  • Portfolio Managers i investeringsafdelingen med handelsfuldmagt

3. Ansatte, der udfører arbejde i forbindelse med kontrolfunktioner *3 *4:

  • Ansvarshavende aktuar
  • Ansvarlig for aktuarfunktion
  • Ansvarlig for risikostyringsfunktion
  • Ansvarlig for intern audit
  • Complianceansvarlig
  • Compliancefunktion

Bestyrelsens honorar

Bestyrelsens honorar, herunder engangsvederlag, fastsættes af generalforsamlingen en gang årligt.

Direktionens aflønning

Bestyrelsen har bemyndiget formanden til at tildele stigninger i den faste løn, engangsvederlag og/eller personlige tillæg til direktøren samt indgå fratrædelsesaftaler med direktøren jf. de ovenfor nævnte begrænsninger. Direktøren kan tildele stigninger i den faste løn, engangsvederlag og/eller personlige tillæg til de udpegede væsentlige risikotagere.

Herudover kan direktør og bestyrelse oppebære en række personalegoder inden for rammerne af, hvad der er markedskonformt, herunder avisabonnement, mobiltelefon, internetforbindelse med videre.

Formanden kan på vegne af bestyrelsen indgå aftale med direktøren om fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med denne politik, jf. ovenfor.

Væsentlige risikotagere samt interne kontrolfunktioner:

De nævnte væsentlige risikotagere og interne kontrolfunktioner, herunder lovgivningspåkrævende nøglefunktioner, jf. ovenfor, aflønnes med enten med faste månedslønninger, som består af løn og evt. pension eller med et fast årligt honorar uden pension, og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning. Der kan dog tildeles engangsvederlag og/eller personlige tillæg, jf. ovenfor i pensionskassens overordnede lønpolitik.


I overensstemmelse med kravene i Solvens II-forordningen art. 275, stk. 2, litra h jf. art. 269-272, skal den variable del af aflønningen af medarbejdere, der er ansat i ISP i aktuarfunktionen, compliancefunktionen, risikofunktionen og intern auditfunktionen, være uafhængig af resultaterne i de operationelle enheder og områder, som er underlagt deres kontrol5. De ansvarlige for de nævnte funktioner er ansat i ISP i overensstemmelse med Solvens II forordningen.


Da ISP har outsourcet al administration til AP Pension, vil en del af de personer, der udfører kontrolopgaver under aktuarfunktionen, risikofunktionen, compliancefunktionen og intern audit-funktionen være ansatte i AP Pension og ikke i ISP. De personer, der ikke er ansat i ISP, er ikke omfattet af denne lønpolitik, men aflønnes i AP Pension og er således omfattet af AP Pensions lønpolitik.


Ved fratrædelse udbetales fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven og overenskomstmæssige bestemmelser, eller hvad pågældende efter sin kontrakt er berettiget til. Direktionen kan indgå aftale med væsentlige risikotagere om fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med denne politik, jf. ovenfor.

Offentliggørelse af lønoplysninger

Indholdet af nærværende lønpolitik skal offentliggøres på ISP’s hjemmeside. Der skal være en henvisning lønpolitikken i ISP’s årsrapport, hvor størrelsen af den samlede aflønning til henholdsvis direktion, bestyrelse og væsentlige risikotagere samt eventuelle ansatte i kontrolfunktioner skal omtales, ligesom nærværende lønpolitik skal omtales i formandens beretning på selskabets generalforsamling. Formandens beretning skal indeholde en redegørelse for aflønningen til bestyrelse og direktion og skal indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående år og om den forventede aflønning i indeværende og kommende regnskabsår.


Årsrapporten skal indeholde oplysninger om samlede beløb vedrørende aflønning optjent i regnskabsåret fordelt på forretningsområder og samlede beløb vedrørende aflønning optjent i regnskabsåret fordelt på de omfattede personer i overensstemmelse med reglerne herom.

Indberetning til Finanstilsynet

ISP indberetter i forlængelse af årsregnskabet påkrævede oplysninger vedr. løn i henhold til Finanstilsynets oplysningsskema og offentliggør disse oplysninger på ISP’s hjemmeside.

Bestyrelsens kontrol af og ansvar for lønpolitikken

Bestyrelsen har ansvaret for, at gennemførslen af lønpolitikken overholdes *6.

Mindst en gang årligt kontrollerer bestyrelsen ved hjælp fra revisionen, at aflønningen af personkredsen omfattet af aflønningsbekendtgørelsens *7 §§ 2 og 3 sker i overensstemmelse med denne lønpolitik. Revisionen foretager stikprøvekontrol af, hvordan aflønning foregår, og rapporterer mindst en gang årligt til bestyrelsen om resultatet af denne undersøgelse. Denne rapportering ligger til grund for bestyrelsens kontrol.

Godkendelse

Denne lønpolitik er behandlet af bestyrelsen den 20. marts 2019 og er godkendt af generalforsamlingen den 25. april 2019. Denne lønpolitik gælder frem til 1. juli 2019. Lønpolitikken skal vurderes af bestyrelsen mindst en gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken til ISP’s udvikling. Bestyrelsen har ansvaret for at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger, idet ændringer skal forelægges generalforsamlingen.

*1: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Hjemmelsgrundlaget findes i Solvens II-forordningens art. 258, stik. 1, litra 1 og artikel 275.

*2: Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder (bekg. nr. 1583 af 13. december 2016) §§ 2 og 3.

*3: Jf. bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder (bekg. nr. 1583 af 13. december 2016) § 2, stk. 2.

*4: Nb. At kontrollen kan være outsourcet, men det kan ansvaret ikke.

*5: Jf. kravene i Solvens II-forordningen art. 275, stk. 2, litra h jf. art. 269-272

*6: Jf. Solvens II forordningens art. 275, stk. 1, litra d.

*7: Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder (bekg. nr. 1583 af 13. december 2016).

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side