AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Investeringspolitik

Af ISP Pensions målsætning fremgår, at ISP Pension vil administrere pensionsmidlerne med høj forrentning, lave omkostninger og lav risiko. En målsætning, som de fleste formentlig kan tilslutte sig, men som også trækker i hver sin retning – høj forrentning og lav risiko.


Investeringspolitikken tilrettelægges af bestyrelsen ud fra flere forskellige parametere, f.eks. ønsket/kravet om at sprede risikoen ved at investere i forskellige lande og investeringsgrupper samt udvælge konkrete investeringer med attraktive afkastforventninger under hensyntagen til risikoen.


Fra ISP's investeringspolitik, senest godkendt af bestyrelsen den 12. december 2017:

Det er bestyrelsens mål at føre en offensiv og aktiv investeringsstrategi med en kontrolleret risiko. Denne strategi har som målsætning at medlemmerne opnår en tilstrækkelig og attraktiv pension.


Offensiv og aktiv betyder også, at ISP er nær sine investeringer og deltager aktivt på de finansielle markeder for at udnytte de løbende muligheder. Nær betyder samtidig, at ISP udøver aktiv ejerskab for sine investeringer. Udmøntningen af aktiv ejerskab sker i respekt for muligheden for at opnå indflydelse i den enkelte investering enten alene eller i samarbejde med andre investorer, herunder anvendelse af stemmeret i børsnoterede selskaber. Udførelse af strategien skal understøttes af en agil organisation og beslutningskultur samt en villighed til både at tilvælge og fravælge investeringer og investeringsområder.


Kontrolleret betyder, at investeringsrisikoen godt kan være betydelig, men er under konstant overvågning. Således at medlemmernes interesser varetages bedst muligt igennem investeringsvalget og administrationen af dette. ISP’s investeringsstrategi tager udgangspunkt i de ydelser som medlemmerne er blevet stillet i udsigt ved deres produktvalg, samt de produkter selskabet udbyder. Herudover vil ISP igennem sin investeringsstrategi sikre at aktivmassen er passende i forhold til arten og varigheden af forsikringsforpligtelserne og at de til investeringen forbundne risici altid kan identificeres, måles, kontrolleres og afbødes.


Bestyrelsen ønsker, at ISP investerer medlemmernes pensionsopsparing ud fra et langsigtet perspektiv. ISP er af den opfattelse, at en høj andel af aktier, ejendomme og andre risikobehæftede aktiver i investeringsaktiverne på langt sigt vil give et højere afkast på deres pensionsopsparing, end en mindre risikofyldt investering i f.eks. obligationer. Det er endvidere ISPs forventning, at medlemmerne bliver kompenseret med et højere afkast ved at acceptere illikviditet for en del af de opsparede midler.


Ved investering diversificerer ISP aktiverne således, at der undgås dels en uforholdsmæssig afhængighed af et bestemt type aktiv, en bestemt udsteder, en bestemt koncern eller et bestemt geografisk område, dels en uforholdsmæssig akkumulering af risici i porteføljen som helhed. ISP er samtidig bevist om, at man skal acceptere en vis koncentrationsrisiko for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast, men det skal ske under iagttagelse af prudent person princippet.


Investeringsrisikoen overvåges konstant og skal foregå inden for den risikokapacitet, ISP til ethvert tidspunkt har til rådighed, samt hvad ISP finder forsvarligt for den enkelte produkt i forhold til hvad medlemmet er stillet i udsigt, således princippet om prudent person kan efterleves.

Aktivt ejerskab

Du kan læse om, hvordan ISP følger Komitéen for god Selskabsledelses syv anbefalinger om aktiv ejerskab i forbindelse med vores investeringer. ISPs redegørelse for aktivt ejerskab i 2017 finder du her.


Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side