AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Fra afkast til depotrente

Som led i et større projekt om åbenhed og gennemsigtighed har brancheorganisationen, Forsikring & Pension, udviklet en model, der skal vise, hvordan man kommer fra årets investeringsafkast til den rente, der bliver tilskrevet pensionsopsparingen (depotrente i Garantiordningen og årets rente i Markedsordningerne), jf. tabellerne nedenfor. De enkelte punkter i opstillingen er forklaret nærmere i de efterfølgende noter.


FK3 - ISP Markedsordning


2018 2017

2016

2015

2014
Afkast før PAL -1,8% 7,6% 6,3% 1,2% 8,6
Afkast efter PAL -1,6% 6,4% 5,3% 1,0% 7,1%

1. Årets investeringsafkast føromkostninger og skat

-1,5% 7,8%

6,6%

1,4%

8,8%
2. Investeringsomkostninger -0,3% -0,2%

-0,3%

-0,2%

-0,2%
3. Årets investeringsafkastfør skat
-1,8% 7,6%

6,3%

1,2%

8,6%
4. Pensionsafkastskat 0,3% -1,2%

-1,0%

-0,2%

-1,5%
5. Årets investeringsafkastefter skat
-1,6% 6,4%

5,3%

1,0%

7,1%
6. Risikoforrentning 0,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
7. Omkostnings- og risikoresultat 0,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
8. Regulering af hensættelser til markedsværdi - - - - -
9. Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale - - - - -
10. Overførsel til/fra egenkapital - - - - -

11. Reguleringpga. periodeforskydning i afkasttilskrivningen

3,1%

0,3%**

-0,3%

0,0%

0,0%

12. Årets rente 1,5% 6,7%

5,0%

1,0%

7,1%FK1 - ISP Garantiordning

2018 2017 2016 2015 2014
Afkast før PAL

3,6%

1,6%

8,7%

0,4%

22,2%

Afkast efter PAL

3,2%

1,2%

7,4%

0,5%

19,7%

1. Årets investeringsafkast før omkostninger og skat

3,8%

1,8%

8,9%

0,6%

22,7%

2. Investeringsomkostninger

-0,2%

-0,2%

-0,2%

-0,2%

-0,5%

3. Årets investeringsafkast før skat(nøgletal 1)

3,6%

1,6%

8,7%

0,4%

22,2%

4. Pensionsafkastskat

-0,4%

-0,4%

-1,3%

0,1%

-2,5%

5. Årets investeringsafkast efter skat

3,2%

1,2%

7,4%

0,5%

19,7%

6. Risikoforrentning

-0,4%

0,0%

-0,7%

-1,2%

-0,3%

7. Omkostnings- og risikoresultat

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8. Regulering af hensættelser til markedsværdi

-0,7%

-1,1%

-4,7%

3,8%

-14,9%

9. Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale

0,0%

0,9%

-0,7%

-0,1%

0,1%

10. Overførsel til/fra egenkapital

-01%

1,0%

0,6%

-1,0%

-2,6%

11. Regulering pga. periodeforskydning i afkasttilskrivningen

-

-

-

-

-

12. Depotrente 2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%FK3 - ISP Seniorordning*

2018 2017 2016 2015 2014
Afkast før PAL

2,0%

3,0%

5,0%

0,6%

8,8%

Afkast efter PAL 1,7% 2,7% 4,6% 0,5% 7,5%

1. Årets investeringsafkast før omkostninger og skat

2,4% 3,2%

5,2%


0,8%

9,0%

2. Investeringsomkostninger -0,4% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
3. Årets investeringsafkast før skat
2,0% 3,0% 5,0% 0,6% 8,8%
4. Pensionsafkastskat -0,3% -0,2% -0,4% -0,1% -1,3%
5. Årets investeringsafkast efter skat
1,7% 2,7% 4,6% 0,5% 7,5%

6. Risikoforrentning

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

7. Omkostnings- og risikoresultat

0,0% 0,0% 0,0% 0,9% -0,1%
8. Regulering af hensættelser til markedsværdi 0,0% 0,0% -0,4% 0,2% 0,6%
9. Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale

-

-

-

-

-

10. Overførsel til/fra egenkapital

-

-

-

-

-

11. Regulering pga. periodeforskydning i afkasttilskrivningen

-0,1% -1,2% -1,8% 0,0% -0,7%
12. Depotrente/årets rente 1,6% 1,6% 2,4% 1,6% 7,3%

* Markedsrente - dog ydelsesgaranti på 2,0 pct.

** Regulering til 2017

Som det fremgår af tabellerne ovenfor har pensionskassen tre ordninger, der udgør særskilte investeringsgrupper med hver deres tilknyttede aktiver, og dermed også hver deres investeringsafkast og rentetilskrivning.

I Garantiordningen, som er en traditionel pensionsordning baseret på en gennemsnitsrente (grundlagsrente), er der ikke en umiddelbar sammenhæng mellem årets investeringsafkast og den depotrente, som tilskrives medlemmernes pensionsopsparing. Det skyldes, at der i år med gode formueafkast opbygges reserver, der kan trækkes på i år med mindre gode afkast. Det kaldes udjævning, og det skal sikre, at ISP over årene kan forrente medlemmernes opsparing med en stabil, positiv depotrente og dermed udbetale de lovede pensioner. I 2012 indgik branchen en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om en justering af rentekurven, som anvendes ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Aftalen indeholdt blandt andet et loft over depotrenten på 2 pct. i 2012 og 2013. ISP har som følge af de fremtidige forventninger til afkast fastholdt depotrenten på 2 pct. siden.

I de nyere Markeds- og Seniorordninger, forrentes pensionsopsparingen med det opnåede investeringsafkast (dog ydelsesgaranti på 2,0 pct. rente i Seniorordningen). På grund af en tidsmæssig forskydning på en måned mellem indtjeningen af investeringsafkastet og opgørelsen og tilskrivningen heraf til medlemmernes opsparing, er der imidlertid ikke fuld overensstemmelse mellem årets investeringsafkast og årets rentetilskrivning.

Noter til tabellerne

  1. Årets afkast på de finansielle markeder af investeringsaktiver (ejendomme, aktier og obligationer mv.) knyttet til den pågældende investeringsgruppe, før fradrag for investeringsomkostninger og skat.

  2. Investeringsomkostninger dækker både de interne, direkte administrationsomkostninger ved investeringsvirksomheden, som de fremgår af årsrapporten og beregnede, indirekte investeringsomkostninger knyttet til pensionskassens investeringer i investeringsforeninger og fonde mv. For investeringsforeningernes vedkommende opgøres omkostningerne med udgangspunkt i nøgletallet årlige omkostninger i procent (ÅOP) i de enkelte investeringsforeninger. Der medregnes ikke rabatter i form af emissionstillæg og indløsningsfradrag. Investeringsomkostningerne overvurderes derfor i et vist omfang.

  3. Årets pensionsafkast, som staten pålægger pensionsopsparingen. I år med tab på de finansielle markeder reducerer skatten tabet. Derfor har skatten et positivt fortegn i 2011 i markedsordningerne.

  4. ISP har i 2014 indført risikoforrentning i Garantiordningen efter påbud fra Finanstilsynet. Risikoforrentningen er en betaling for, at egenkapitalen stiller sikkerhed for de aftalte pensioner i Garantiordningen, såfremt ordningen ikke kan finansiere pensionerne selv.

  5. Resultatet på omkostninger og risiko viser om der er balance mellem de faktiske udgifter til omkostninger og forsikringsdækning (død og invaliditet mv.) - inkl. omkostnings- og risikobonus – og de forventede udgifter, som på forhånd er opkrævet hos medlemmerne. Et eventuelt underskud modregnes i investeringsafkastet.

  6. Pensionshensættelserne skal modsvare nutidsværdien af de lovede pensioner. I Garantiordningen, hvor pensionerne bygger på en gennemsnitsrente (grundlagsrente), vil størrelsen af pensionshensættelserne primært afhænge af den aktuelle markedsrente, men også andre forhold så som medlemmernes forventede levealder spiller ind. Der skal hensættes flere penge, når renten falder som i 2016, mens der typisk frigives penge, når renten stiger som i 2015.

  7. De ufordelte reserver under kollektivt bonuspotentiale bruges til at udjævne den rente, medlemmerne får på deres opsparing. Når posten er negativ betyder det, at der er lagt penge til side til senere år. Er posten positiv betyder det, at det har været nødvendigt at tære på reserverne for at opfylde årets kontorente. Aktuelt har ISP kun et beskedent kollektivt bonuspotentiale, idet de ufordelte reserver overvejende er fordelt under egenkapitalen.

  8. Egenkapitalen bruges til at udjævne den rente, som medlemmerne får på deres opsparing. Når posten er negativ, betyder det, at der er lagt penge til side til senere år. Er posten positiv, betyder det, at det har været nødvendigt at tære på egenkapitalen for at opfylde årets depotrente.

  9. Markedsrenteordningerne (Marked- og Seniorordningen) forrentes med det opnåede investeringsafkast. På grund af tidsforskydning mellem indtjeningen af investeringsafkastet og opgørelsen og tilskrivningen til medlemmets opsparing er der imidlertid ikke fuld overensstemmelse mellem årets investeringsafkast og årets rentetilskrivning. I perioder med negative investeringsafkast som i finanskrise-årene 2008 og 2011 vil rentetilskrivningen til medlemmets opsparing være for stor, mens den i perioder med positive afkast typisk vil ”halte bagefter”.

  10. Depotrenten / årets rente er den rente, som medlemmet får direkte på sin pensionsopsparing.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side