AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

ISP Pension er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

ISP Pension

Østbanegade 135

2100 København Ø

CVR-nummer: 1217 3210

Telefon: 7024 9600

E-mail: isp@isp.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

E-mail: dpo@isp.dk

Brev: ISP, Østbanegade 135, 2100 København Ø, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

ISP Pension er underlagt lov om finansiel virksomhed og behandler relevante personoplysninger, som du - og din arbejdsgiver, hvis din pensionsordning er oprettet i tilknytning til dit ansættelsesforhold - måtte have afgivet.

Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan administrere din pensionsordning og give dig den bedst mulige rådgivning.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af pensionsordning
 • Rådgivning
 • Håndtering af forsikringshændelser
 • Markedsføring
 • Personaleadministration

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Som altovervejende hovedregel sker behandling af dine personoplysninger som led i din aftale med ISP Pension. (Behandling efter persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b.)

ISP Pension er forpligtet til at videregive oplysninger til visse myndigheder herunder SKAT og Finanstilsynet. (Behandling efter persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c.)

ISP Pension behandler oplysninger om personnummer. (Behandling efter databeskyttelsesloven § 11, stk. 2)

Vi indhenter samtykke for at kunne behandle dine helbredsoplysninger ved blandt andet skadebehandling og evt. oprettelse af forsikringer. (Behandling efter persondataforordningen art. 9, stk. 2, litra a samt i særlige tilfælde art. 9, stk.1, litra c)

I forbindelse med blandt andet markedsføring og ved anvendelsen af cookies indhentes samtykke. (Behandling efter markedsføringslovens regler og persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a.)

Nogle gange behandler vi personlysninger i forbindelse f.eks. opbevaring af kontaktoplysninger til potentielle kundeemner. (Behandling efter persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f.)

ISP Pension kan endvidere være pålagt at indhente personoplysninger som følge af lovgivning som f.eks. hvidvaskloven og FATCA (vedrører alene personer med skattemæssig tilknytning til USA).

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger (f.eks. navn, adresse, fødselsdato og IP-adresse),
 • Følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) og
 • CPR-nummer.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

ISP Pension videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder (f.eks. SKAT og Finanstilsynet), rådgivere, underleverandører, samarbejdspartnere og databehandlere.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Hvis vi gør det, vil vi altid sikre, at der er nødvendigt retsgrundlag, og der iværksættes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Det drejer sig om databehandlere, som er beliggende i:

Lande: Retsgrundlag til overførsel:
Ingen N/AVil du vide mere, kan du henvende dig til ISP Pensions databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger i afsnit 2).

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

I forbindelse med oprettelse og administration har vi brug for personoplysninger om dig. Dem kan vi modtage fra:

 • Dig selv
 • Din arbejdsgiver (hvis din pensionsordning er oprettet i tilknytning til dit ansættelsesforhold)
 • Via forsikringsformidlere, f.eks. forsikringsmæglere og pengeinstitutter (hvis du betjenes af sådanne)
 • Fra offentlige myndigheder og registre, feks. SKAT, CPR-registreret, CVR-registreret og domstole.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil altid slette dine personoplysninger senest ti år efter, at dit kundeforhold med ISP Pension er ophørt. Vi opbevarer dine data i den mellemliggende periode for at kunne overholde lovgivningsmæssige forpligtelser i forhold til indberetning til SKAT, informationsforpligtelser, dokumentation efter regler om hvidvask og lignende. Endvidere skal sletning ses i lyset af de almindelige forældelsesregler.

Generelt sørger vi dog for løbende at slette personoplysninger, der ikke er nødvendige i forbindelse med dit kundeforhold.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Har du givet samtykke til, at vi må anvende dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dem kan du læse om herunder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række andre oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I det tilfælde må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side